Algemene Voorwaarden

Per 1 september 2017

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Eijer Producties en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist. Eijer Producties heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de danslessen te weigeren.

Cursusjaar
Het cursusjaar loop van Augustus tot en met Juli en heeft minimaal 34 lessen. De betaling loopt van september tot september.

Betaling
De betaling van het lesgeld vindt verdeeld over 12 maanden plaats, dit om het lesgeld per maand zo laag mogelijk te houden, door middel van automatische incasso, deze zal aan het begin en indien noodzakelijk halverwege van iedere kalendermaand worden uitgevoerd.

Niet betalen lesgeld
Na het machtigen van Eijer Producties om uw maandelijkse contributie van uw rekening te incasseren dient u er zorg voor te dragen dat automatische incasso ook daadwerkelijk mogelijk is. Bij een mislukte automatische incasso stuurt  Eijer Producties een rekening. Mocht ook de tweede poging tevergeefs zijn zal Eijer Producties € 10,- administratiekosten in rekening brengen. Indien u ook na een schriftelijke herinnering in gebreke blijft zal Eijer Producties de achterstallige contributie opeisen vermeerderd met de kosten van het incassobureau / gerechtsdeurwaarder alsmede eventuele gerechtelijke kosten. 

Inschrijvingen
Door ondertekening van het inschrijfformulier verbindt u zich tot wederopzegging. Dit wil zeggen dat u automatisch ingeschreven blijft staan, zulks met dien verstande, dat opzegging van de lessen schriftelijk aan de administratie van Eijer Producties dient te geschieden.

Opzeggen
De opzegtermijn is 1 volledige kalendermaand. Restitutie van de contributie is niet mogelijk bij voortijdige beëindiging van het volgen van de lessen.

Adreswijziging
Bij adreswijziging dient Eijer Producties schriftelijk zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.

Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt, indien mogelijk de cursist per mail op de hoogte gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les.

Indien de cursist verhinderd is wordt deze vriendelijk verzocht Eijer Producties hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan door te mailen naar info@eijerproducties.nl. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. U kunt ook rechtstreeks bij de docent afmelden door een mail te sturen naar de naam van de docent @eijerproducties.nl. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats noch kunnen deze lessen worden ingehaald.

Aansprakelijkheid
Eijer Producties stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade aan of vermissing van eigendommen, ondervonden tijdens lessen, repetities of te geven voorstellingen, en evenmin voor die welke ondervonden op heen- en terug weg van en naar lessen en/of voorstellingen. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de les locatie door toedoen van een bezoeker of cursist zullen ten alle tijden verhaald worden bij de bezoeker of cursist.

Lessen
Tijdens de lessen worden, buiten de leerlingen, geen onbevoegden toegelaten.

Kledingvoorschriften
Het dragen van sieraden en horloges is, mede in verband met verlies, schade en veiligheid, tijdens de lessen niet toegestaan. Iedereen wordt verzocht om makkelijk zittende kledij te dragen. Voor vragen over de kleding kun je altijd terecht bij de desbetreffende docent.
Het liefst zien wij de cursist in de  in de volgende kleding:

Dansmix 6 jaar en ouder (wedstrijdteam en selectieteam)
–> Altijd zwarte kleding. Dus zwarte broek en zwarte top.
–> Kinderen vanaf groep 5 die meedoen met wedstrijden, zwarte danssneakers.
–> Overige kinderen zwarte dansschoentjes (ballet/ gymnastiekschoentjes).
–> Geen sieraden.
–> Haren vast.

Kinderdans 4 t/m 6 jaar
Gemakkelijke zittende kleding, waar kinderen goed in kunnen bewegen. Voor kinderdans willen we verder niets verplichten.

DZT
Graag een sportbroek, dus geen spijkerbroeken en rokjes. En geen buitenschoenen in de les.

Modern
Zwarte kleding, liefst balletpakje.

Freerunning
Verplicht, lange sportbroek en sportschoenen. Geadviseerd wordt om hardloopschoenen te kopen of speciale Free Runschoenen, deze zijn onder andere verkrijgbaar via het merk Nike.

Aanwezig
Voor de goede orde is het vereist voor aanvang van de lessen tijdig aanwezig te zijn.

Annuleren
De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Wedstrijdgeld
Het wedstrijdgeld voor de danswedstrijden wordt automatisch geïncasseerd voor de desbetreffende wedstrijd. Mocht je verhinderd zijn om mee te gaan naar de wedstrijd dan dien je je 21 dagen van te voren af te melden. Meld je je later af dan wordt het wedstrijdgeld niet terug gestort. Bij op tijd afmelden storen wij het geïncasseerde bedrag terug op de desbetreffende rekening

Publicatie
De mogelijkheid bestaat dat er tijdens de georganiseerde activiteiten van Eijer Producties beeld- en video-opnamen gemaakt worden. Deze opnamen kunnen gebruikt worden voor informatieve en publicitaire doeleinde. Bij inschrijving ontvangt u een privacyverklaring. Gaarne deze zo snel mogelijk weer in te leveren bij de docent.

Slotbepaling
De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving gaat de cursist en cursusgeldplechtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie van Eijer Producties.